Femi premium

מנהלת פיתוח וארגון הדרכה

הפרויקט מבוצע ע"י פמי פרימיום ע"פ מכרז מס' 14/2010 עבור החשב הכללי – חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה.

 

תחנות צילום למבקשי רישיונות נהיגה, רשיונות משיט, ותחנות להנפקת רשיון נהיגה בינלאומי

קרא עוד

Designed by propaganda